Proč "kloubní výživa" není kloubní výživou. | MUJPES.CZ

Nejčastěji ve spojitosti s klouby a výživou skloňujeme výrazy: chondroitinsulfát, glukosaminsulfát a kolagen. I když jsou zažité v povědomí nás všech jako „kloubní výživa“, s kloubní výživou samotnou mají pramálo společné. Proč? K objasnění jejich funkcí ve spojitosti s klouby si nejdříve povíme něco o kloubech samotných.

Čím je tvořen kloub?
 

Kloub je tvořen kostmi, které se zde spojují dotykem kloubních ploch pokrytými chrupavkou a kloubním pouzdrem Kloubní pouzdro tvoří kolem spojení kostí kloubní dutinu vyplněnou kloubním mazem. Funkcí kloubního mazu je zvýšení přilnavosti kloubních ploch, snížení jejich tření a ….výživa kloubní chrupavky.

Co je a čím je tvořena chrupavka?

Chrupavka je pojivová tkáň. Skládá se z buněk (buňky tvořící chrupavkovou tkáň nazýváme chondrocyty) a mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota je dvojího typu – amorfní (bez vláken) a vláknitá. Vlákna v mezibuněčné hmotě jsou buď kolagenní nebo elastická. Podle kvality vláken, vzájemných vztahů vláknité složky a amorfní hmoty rozeznáváme tři druhy chrupavkové tkáně: hyalinní, elastickou a fibrózní. Kloubní plochy pokrývá první z jmenovaných - chrupavka hyalinní.
Chrupavkovou tkání za normálních podmínek neprostupují žádné cévy ani nervy. Látková výměna (chcete – li „výživa“ chrupavky) probíhá na principu difůze (viz. článek „Žere Vám pes cigaretové špačky?“) a je podmíněna dostatečným množstvím vody v amorfní hmotě chrupavky. Řídí si ji samotné chondrocyty svými výběžky, zasahujícími do mezibuněčné hmoty.

Biochemicky: amorfní hmota chrupavky (matrix) je tvořena anorganickou a organickou složkou.Organickou složku představují proteoglykany, malé množství glykoproteinů a kolagen. Anorganickou část představuje chlorid sodný a 70 – 80% vody. Podívejme se blíže na její organickou složku.

Co je to proteoglykan ?

Asi 5 – 10% proteoglykanu tvoří proteinový (bílkovinný) řetězec, na který jsou navázány glykosaminoglykany (GAG). GAG tvoří zbývajících 90% molekulové hmotnosti proteoglykanu.

Co jsou to glykosaminoglykany (GAG)?

K nejvýznamnějším GAG náleží kyselina hyaluronová, dermatansulfát (též označován jako chondroitinsulfát B), keratansulfát, chondroitinsulfát A (chondroitin-6- sulfát) a chondroitinsulfát C (chondroitin-4-sulfát).

Základním stavební jednotkou GAG je glukosaminsulfát. Glukosaminsulfát, kromě vzpomínané funkce, má schopnost inhibice (zpomalení) enzymů klíčových pro destrukci artrotické chrupavky. Prostřednictvím omezení tvorbu volných radikálů účinkuje také protizánětlivě. Glukosaminsulfát je v organismu běžně syntetizován z glukósy (krevního cukru).

Jakou úlohu mají v organismu GAG?

GAG , jejich určitá skupina, která je v chrupavce obsažena, mají díky svému složení negativní elektrický náboj. Záporný náboj GAG váže kationy sodíku, draslíku a vápníku (ionty s kladným nábojem). V proteoglykanech tak vzniká velký osmotický tlak, který vede zpětně k vazbě extracelulární vody (voda obsažená mimo buněčné struktury).

Proč je to tak důležité?

Vysoký obsah vody v chrupavce je podmínkou její pružnosti. Je základní podmínkou pro probíhající kontinuální látkovou výměnu. Vazba vody na proteoglykany (GAG) je ale reverzibilní. Při mechanické zátěži chrupavky, ke které dochází při pohybové zátěži organismu, zvláště u sportovně zatížených psů, je chrupavka stlačována a voda v ní obsažená přechází do tekutiny kloubního pouzdra. Tím klesá pružnost chrupavky a klesá také úroveň její látkové výměny. Znovu navázání vody (obnovení pružnosti chrupavky) je vázáno na aktivitu GAG, jejich množství a chemickém složení. Přenos výživných látek difúzí je sám o sobě pomalý a pozvolný proces. Chrupavka proto, zvláště její nejvzdálenější okrsky od povrchu chrupavky samotné, podléhá snadno degeneraci.
Schopnost kloubní chrupavky vázat vodu klesá s věkem zvířete. Nižší obsah vody vede za spoluúčasti enzymů k odhalení vláknité složky amorfní hmoty (relativně přibývá vláknitých struktur), ve vyšší míře se ukládají minerální látky. Do postiženého místa prorůstají cévy, postiženou chrupavku nahrazuje vazivo nebo kost. Dospělá kloubní chrupavka nemá samostatnou schopnost regenerace. Nastupující degenerativní procesy lze pouze oddálit, případně zpomalit nebo pozastavit.

Z čeho se získává chondroitin sulfát?

Nejčastějším zdrojem chondroitinsulfátu pro farmacii je trachea a nosní přepážka hovězího dobytka, zdrojem může být také vepřová kůže. Dalším možným zdrojem je žraločí chrupavka (literatura uvádí až 20% hmotnostní obsah chondroitinsulfátu), výtažky z měkkýšů a některých druhů plžů a mlžů (komerčně za tímto účelem je chován Perna canalicus, s endemickým výskytem na Novém Zélandě).

Jakou má chondroitin sulfát úlohu v organismu?

Chondroitin sulfát reguluje metabolismus chondrocytů. Jeho další působení je obdobné jako u glukosaminosulfátu.

Jak glukosamin sulfát , tak chondroitin sulfát se velmi dobře vstřebávají při podání per os (ústy, mordou..). U glukosami sulfátu je udávána více jak 90% vstřebatelnost, v chrupavce lze jeho zvýšenou koncentraci zjistit již hodinu po podání. Údaje platí pouze pro jednu formu GS stabilizovanou určitým způsobem, pro jiné formy jsou hodnoty méně příznivé. Studie na lidech uvádí biologickou dostupnost GS na úrovni 26%.
Chondroitinsulfát se absorbuje rychleji a účinněji, je-li podán rozpuštěný ve vodě. Využitelnost se pohybuje kolem 13%.

Zkušenosti s humální medicíny hovoří o později nastupujícím účinku podávaných doplňků, první výsledky se objevují po dvou týdnech od začátku podávání, maximálního efektu bylo dosaženo až po měsíci užívání. Příznivé účinky přetrvávají ještě nejméně po 2měsících od přerušení léčby. Terapie se proto doporučuje po 2 (u glukosamin sulfátu) a po 3 měsících ( u chondroitin sulfátu) opakovat. Výskyt nežádoucích účinků je velmi nízký. U GS je jako absolutní kontraindikací udávána závažná jaterní či ledvinová choroba a první trimestr gravidity, relativní kontraindikací další stadia těhotenství a laktace.

Publikované materiály jsou velmi skoupé na jakoukoliv informaci o optimální účinné dávce CS a GS pro psy jakéhokoliv plemene. Vzhledem ke komerční povaze informace pochybuji o možnosti jejího získání.

Jak je to s deklarací GS a CS v krmivech pro psy?

GS ani CS není k tomuto datu Zákonem o krmivech č.91/1996 Sb. zmiňován. V praxi to znamená, že se o jejich obsahu dočítáme většinou jen z přiložených letáků k zakupovanému výrobku, případně se prohlášení výrobce omezuje na konstatování jejich přítomnosti v krmivu. Podmínky deklarace (nedeklarace) jsou identické jak pro krmiva doplňková, tak pro krmiva kompletní.

Jedna z dalších používaných látek aneb co je to kolagen?

Kolagen je nerozpustný vláknitý protein, který je tvořen třemi polypeptidovými řetězci , jejichž základní stavební jednotkou je tropokolagen s výrazným zastoupením aminokyseliny hydroxyprolinu a hydroxylysinu. Vlákna kolagenu odpovídají za pevnost a strukturu tkání, jejichž jsou součástí.

Vstřebatelnost kolagenu.

Kolagen je bílkovinná struktura pro svou velikost nevstřebatelná. Na výrobcích se proto spíše dočtete o tzv.kolagenním hydrolyzátu, což je směs menších bílkovinných částí (peptidů a aminokyselin) získaných rozložením kolagenu. Z nich si - po průchodu stěnou trávícího traktu - vystaví organismus kolagen vlastní. Výrobky nabízející ve složení dotaci želatiny nekupujte. Je prakticky nevyužitelná.

Obsah výše zmíněných látek v přípravcích „na klouby“ je všeobecně známý. Méně známá je skutečnost o kofaktorech, tedy látkách přítomných v témže přípravku s účinkem podporujících účinek látek nosných co do efektu terapie nebo napomáhajících procesům, které přítomnost těchto látek spouští. Patří mezi ně např. mangan (Mn) - , který má schopnost inhibice oxidativního poškození tkáně a aktivuje enzym glykosyltransferázu (enzym, který spojuje modifikované cukry a protein) nebo přítomnost vitamínu C (kys.askorbové) jehož nedostatek způsobuje defekt v tvorbě kolagenních vláken, příp. vit. E opět s antioxidačními vlastnostmi a další.
K velmi častým komponentům výrobků „na klouby“ patří také L-karnitin, u kterého se vyzdvihuje v tomto směru pozitivní vliv na kosterní svalovinu. Svalový tonus napomáhá udržení labilního kloubu ve stabilní pozici (týká se zejména DKK).

Při výběru vhodného preparátu se řiďte pokyny výrobce, zejména co se týče doporučeného dávkování a délce podávání, pozornost věnujte též věkové kategorii a indikaci pro který je daný preparát doporučován.
Výrobky s obsahem chondroitinu a glukosaminu, jestliže nejste nuceni, nezkrmujte březím fenám a fenám v laktaci. Není ověřeno jejich bezpečné zkrmování. Kolagenní hydrolyzát je považován za bezpečný i při dlouhodobém podávání. Tabletová forma „kloubní výživy“ je vzhledem k velikosti svého povrchu považována za méně dostupnou, než sypká forma (netýká vysoce hydrofilních tablet chondroitinsulfátu v čisté formě).
Analgetický účinek podávaných preparátů bolesti způsobené poškozeným kloubem nemusí být dostatečný. V případě, že se nejedná o preventivní podávání doplňku, ale o snahu léčebného působení, konzultujte problematiku s veterinárním lékařem.

Ing. Yvona Rumpíková

Použitá literatura:


Horký Dr., Veterinární histologie, St.pedagogické nakladatelství, 1991, Praha.str.72, 87:93
Marvan Fr. a kol., Morfologie hospodářských zvířat, Zem.nakladatelství Brázda, Praha, str.96, 37-42
Brokešová L., Chondroitin sulfát a glukosami sulfát – možnosti terapeutického využití v praxi, červenec 2001, web patron.cz
Stuchlý I., Význam glykosaminoglykanů (GAG) pro pohybový aparát psa, kopie článku, pravděpodobně. Pes – přítel člověka, neznámé datum
PHARMA News, Otazníky kolem různých glukosaminů, článek, 3/2003