Jakým způsobem a kam můžete pohřbít své zvíře?| MUJPES.CZ

Psi, kočka, nebo kůň je z pohledu zákona zvířetem v zájmovém chovu a pojem zájmový chov předpokládá vytvoření úzké vazby se zvířetem v průběhu jeho života. 

Dává nám zákon možnost se s ním i důstojně rozloučit, když nadejde jeho čas? Můžete ho někam legálně zakopat? Za jakých podmínek a kam? Nebo zbývá jen možnost kremace případně kafilerie? 

Zvířetem v zájmovém chovu se rozumí zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy lidmi pro jiné než hospodářské účely, nikoliv však konzumovány.

Veterinární zákon umožňuje chovateli na vlastním pozemku zahrabání (pohřbení) vlastního zvířete v zájmovém chovu, například psa nebo kočky, za podmínky, že zvíře neuhynulo na nebezpečnou nákazu nebo nebylo na nějakou nákazu podezřelé. Doma na zahradě si tak lidé mohou kromě svého psa nebo kočky pohřbít například i fretku nebo králíka chovaného jako mazlíčka.

Je ale zakázáno pohřbívat hospodářská zvířata jako je prase nebo přežvýkavec (skot, ovce, koza) a zvířata vyžadující zvláštní péči z třídy savců (např. velké šelmy nebo opice). Těla těchto zvířat musí být  předána asanačnímu podniku nebo spalovně vedlejších živočišných produktů schválené krajskou veterinární správou anebo v případě zejména exotických zvířat, mohou být ošetřena u registrovaného preparátora.

Zahrabání (pohřebení) uhynulého psa nebo kočky na vlastním pozemku musí být provedeno na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí (mimo vodního zdroje a podobně), a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků (např. chirox, chirosan, chloramin B, dezipur, chlorové vápno atd.).

Zahrabání (pohřební) koňovitých může být provedeno na vlastním pozemku chovatele pouze se souhlasem místně příslušné krajské veterinární správy a za podmínek stanovených Vyhláškou č. 82/2014. Zahrabání koňovitých není možné povolit v oblastech vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Správní poplatek za vydání souhlasu k pohřbení koně je 100 Kč. Jelikož nelze souhlas vydat „na počkání“, měli by chovatelé koní možnost pohřební vlastních koní na vlastním pozemku řešit ještě za jejich života a v dostatečném časovém předstihu kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Zdroj: https://www.svscr.cz/krmiva-vzp-asanace/pohrbeni-zvirat/