Cestování se psem do zahraničí | MUJPES.CZ

Vzhledem k faktu, že se vstupem do Evropské unie a se zvyšující se životní úrovní se mobilita občanů České republiky usnadnila, cestuje nyní více lidí než dříve. I proto se mnoho majitelů psů dostává k otázce „Kam s ním?“ Trendem současných majitelů psů a jiného drobného zvířectva je trávit více času se svým mazlíčkem, a to i během zahraničních cest. Výjezd za hranice našeho státu ovšem není možný bez předchozích opatření ze strany vlastníka psa, a to např. i při cestě ke známým na Slovensko. Byla by škoda kdyby neznalost legislativy vedla k nepříjemnostem při hraniční kontrole nebo by naopak odradila majitele od společné dovolené se svým čtyřnohým přítelem. Tento článek čtenářům umožní zodpovědně se připravit podle aktuálních právních předpisů, tak aby v době dovolených mohli cestovat beze strachu. Upozorňuji však, že pro cesty za účelem výstav a kynologických soutěží je nutno řídit se nejen platnou legislativou ale také splňovat požadavky dané organizátory těchto akcí.

Cestování po Evropské unii

Nejprve se podívejme na cestování se psy v rámci Evropské unie. Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 988/2003 je od roku 2004 možné přepravovat do zahraničí pouze jednoznačně identifikovatelné zvíře s platným pasem a očkované proti vzteklině. Toto nařízení je platné i pro přepravu koček a fretek. Stejné podmínky platí i pro zpětný návrat a dovoz těchto zvířat do České republiky a pro cestování z a do některých nečlenských států EU (Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán).

Prvním krokem je tedy označení psa, které je možno provést dvěma možnými způsoby: tetováním nebo implantací mikročipu, jejichž čísla se zaznamenají do pasu. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař a musí být bezpodmínečně čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař v ceně několika stokorun. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem. Mikročipem (nikoliv tedy tetováním) musí být označena také zvířata cestující z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty.

Dalším krokem je koupě tzv. pasu zvířete v zájmovém chovu, což je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR a jeho cena se pohybuje kolem 200 Kč. Není možné použít jiný doklad. Častá je mylná domněnka, že k cestě do zahraničí postačí jakýkoliv očkovací průkaz označený jako mezinárodní. Bohužel je opravdu použitelný jen oficiální modrý pas se znakem EU. Naopak je pozitivní, že pas lze používat jako očkovací průkaz. Je tedy praktické, pořídí-li chovatelé cestovní pas již při prvním očkování štěňat, neboť změnit jméno majitele v pasu lze v případě potřeby bez problémů. Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře schváleného a registrovaného krajskou veterinární správou.

Přepravovaní psi musí být očkovaní proti vzteklině od 3 měsíců stáří v souladu s očkovacím schématem dané očkovací látky. Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, a Polsko nedovolují přepravu mláďat mladších 3 měsíců na své území. Při přepravě psů a koček z ČR do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty není možno cestovat s neočkovanými zvířaty mladšími 3 měsíců bez udělení speciální výjimky. Navíc je u všech jedinců vyžadováno sérologické vyšetření krve na vzteklinu (některé státy včetně VB vyžadují toto vyšetření absolvovat minimálně 6 měsíců před cestou). Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud je v krvi detekováno dostatečné množství protilátek proti vzteklině a pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Je důležité upozornit, že mladí, zatím pouze 1x vakcinovaní psi si ne vždy vytvoří dostatečnou hladinu protilátek. Je tedy rozumnější psa nejprve přeočkovat a teprve pak nechat provést vyšetření. Velká Británie a Irsko vyžadují a důsledně kontrolují následující časový postup. Zvíře musí být nejprve označeno mikročipem, poté vakcinováno a poté mu musí být odebraná krev. Při jiném postupu nebude majitel se psem do těchto zemí vpuštěn.

Členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Cestování se zvířaty z České republiky do Finska, Irska, Kypru, Malty, Švédska a Velké Británie je např. podmíněno ošetřením proti echinokokóze a klíšťatům, a to ve stanovené lhůtě před cestou. Nejdelší lhůta platí pro Finsko, které vyžaduje ošetření proti echinokokóze max. 30 dní před cestou, avšak některé státy vyžadují vyšetření absolvovat 24 hodin před cestou. Do Velké Británie je navíc při použití letecké dopravy možno cestovat jen společnostmi s oprávněním pro přepravu zvířat.

Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Při běžných cestách do zahraničí, jejichž účelem není obchod s přepravovaným psem, však není klinické vyšetření vyžadováno.

Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní třetí zemí. Vzhledem k množství států nebudou vyjmenovány pravidla cestování do jednotlivých zemí. Tyto informace lze vyhledat na stránkách zastupitelských úřadů konkrétních zemí. Blíže bude nastíněna problematika importu zvířat jen do některých běžněji navštěvovaných zemí.

Chorvatsko: Vyžadována je vakcinace proti vzteklině ne starší než 6 měsíců, ale uskutečněná alespoň 15 dní před cestou. Pokud bylo zvíře očkováno zatím jen jednou, musí od tohoto očkování uplynout alespoň 6 měsíců, ale ne déle než 1 rok. Identifikace zvířete tetováním nebo mikročipem je rovněž nutná. Dále je potřeba doložit veterinární potvrzení o stáří zvířete a doklad veterinární správy, že v místě je příznivá nákazová situace. Pokud tyto dokumenty nemáte, můžete si je opatřit u pohraničních veterinářů v Chorvatsku, avšak za nemalý poplatek. Zakázán je převoz bulteriérů a pitbulteriérů či jejich kříženců, jež nejsou zapsáni v registru Mezinárodního kynologického svazu FCI.

Rusko: Pro vstup do Ruska není vyžadováno označení mikročipem, ale vzhledem k pravděpodobnosti, že do Ruska budete patrně cestovat přes jiné země, mj. i země EU, čipování psa je nezbytné. Nutností je také platný očkovací průkaz dokládající, že pes byl očkován proti vzteklině v době ne delší než rok a alespoň jeden měsíc před cestou. Forma průkazu není důležitá, zásadní je informace o datu vakcinace. Sérologické vyšetření není vyžadováno. Rusko však vyžaduje doklad o veterinárním klinickém vyšetření potvrzujícím zdraví psa. Toto potvrzení, psané anglicky nebo rusky, musí být vydáno 3 až 10 dní před cestou. Veterinárním lékařem potvrzený dokument dokládající věk zvířete je vyžadován i pro převoz štěňat mladších 3 měsíců.

USA: Obecně není vyžadováno veterinární klinické vyšetření, ale pes s evidentními známkami infekční choroby nebude do země vpuštěn. Majitel musí doložit, že pes byl očkován proti vzteklině alespoň 30 dní před cestou do USA, v opačném případě musí být pes ihned po vstupu do USA očkován a držen v třicetidenní karanténě. Štěňata mladší 3 měsíců musí být po převozu do USA držena v karanténě, dokud nejsou dost stará k vakcinaci a následně ještě 30 dní po očkování. Během tohoto období nemohou zvířata změnit majitele. Některé státy USA umožňují i import neočkovaných zvířat ze zemí bez výskytu vztekliny. ČR je podle stanoviska USA řazena mezi země, v nichž se vzteklina může ojediněle vyskytnout jen mezi volně žijícími netopýry. Dovoz psů by tedy měl probíhat bez problémů. Je ovšem jistější se před cestou informovat na detailní informace u zastupitelských úřadů. Specifická pravidla platí pro dovoz psů za účelem pasení dobytku (vyšetření proti endoparazitům), ta se ovšem běžných cestovatelů netýkají.

Pro umožnění návratu občana ČR, který to třetí země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky: veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas, identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním, očkování proti vzteklině.

ČR může povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Vyjmenované třetí země (ke dni 16. 3. 2007): Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Ascension, Austrálie, Bahrajn, Barbados, Bermudy, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Falklandské ostrovy, Fidži, Francouzská Polynésie, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Jamajka, Japonsko, Island, Kajmanské ostrovy, Kanada, Lichtenštejnsko, Malajsie, Mauricius, Mayotte, Mexiko, Monako, Montserrat, Nizozemské Antily, Norsko, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Ruská federace, San Marino, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Svatá Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Pierre a Miquelon, Svatý Vincent a Grenadiny, Švýcarsko, Tchaj-wan, Trinidad a Tobago, Vanuatu, Vatikánský městský stát, Wallis a Futuna.

Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní třetí zemí. Ty lze dohledat na stránkách vyslanectví konkrétních zemí. Pro dovoz a zpětný návrat z ostatních třetích zemí platí stejné podmínky jako pro státy uvedené v předchozí kapitole, s tím rozdílem, že je navíc vyžadováno sérologické vyšetření. Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU. Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. Při cestě na dovolenou, nemusíte tedy sérologické vyšetření absolvovat i v navštívené destinaci, pokud ovšem před výjezdem do zahraničí pes sérologické vyšetření podstoupil. Jiná situace nastává v případě, kdy si ze zahraničí dovážíte tam zakoupeného psa. V tom případě musí pes vyšetření absolvovat minimálně 3 měsíce před příjezdem do ČR. Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Aktuální a doplňující informace jsou dostupné mj. zde:

http://www.svscr.cz/index.php?art=930
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?id=11559&ido=215&idj=1&amb=1
http://www.aphis.usda.gov/NCIE/pet-info.html
http://chorvatsko.cz/obec/pas.html#veter
http://www.moscowanimals.org/advice/import.html